CONTEMPLATING THE VOID


GATES OF HELL

 

Auguste Rodin 

The Thinker 

The Thinker, a sculpture created by the French artist Auguste Rodin (1840-1917), is seen as one of the best known artworks he ever made. It presents a seated thinking man, his nudity refers to a heroic character as known in Michelangelo’s tradition. It represents both the intellect and poetry. Michelango always had a great influence on Rodin. His ability to put mystery in de movement of his sculptures was a big example for Rodin, which is noticeable in the sculptures Rodin created throughout his whole life. 

The assignment of 1880 to design the monumental doors of the new Museum of Decorative Arts caused the creation of the sculpture. Although Rodin spent more than twenty years designing this impressive gate, the new museum was never built. Dante’s poem Devina Commedia was the iconographic theme in which the artist would specifically focus on The Hell. Therefore the doors were called The Gates of Hell. 

In the middle of the gate Rodin placed a seated naked figure and named him The Poet. As a result many art historians named him Dante. Others, however, thought the figure was too large and muscular, which is in contrast to the typical image that represents the poet as slim and agile. In 1903 Rodin named the figure The Thinker. Hereby the sculpture no longer had any connection with Dante and reflected an ordinary man, ready to act. This sculpture had an enormous power given by its large size. Over the years it became a symbol of human existence as it reflects the entire human identity. 

Very similar is the statue of Lorenzo de Medici created by Michelangelo between 1520 and 1534. This artwork also contained the name The Thinker (Il Penseroso) and was the central sculpture of the tomb of Lorenzo de Medici. He is pictured likewise, seated and absorbed in his thoughts. Rodin gave his sculpt the same attitude, but took of his clothes.

Other fragments of The Gates of Hell were also enlarged by Rodin like The Kiss and Ugolino and His Children, which became very popular. These artworks had their origin in the design for the museum doors as well. 

 

Auguste Rodin 

The Thinker

The Thinker, een beeldhouwwerk van de kunstenaar Auguste Rodin (1840-1917), wordt gezien als het meest bekende beeld dat de kunstenaar ooit maakte. Een denkende man wordt al zittend voorgesteld waarbij zijn naaktheid verwijst naar een heroïsch personage zoals in de traditie van Michelangelo. Het representeert zowel het intellect als de poëzie. Michelangelo heeft altijd een grote invloed gehad op Rodin. De capaciteit die Michelangelo bezat om de mysterie van beweging in zijn beelden te leggen, vormden zijn grote voorbeeld. Dit is dan ook erg merkbaar in de beelden die Rodin doorheen zijn hele leven vervaardigd heeft. 

Een opdracht uit 1880 om de monumentale toegangsdeuren van het nieuw Museum voor Decoratieve Kunst te ontwerpen, vormde de basis van het ontstaan van dit beeldhouwwerk. Hoewel het nieuw museum nooit gebouwd zou worden, hield Rodin zich meer dan twintig jaar lang bezig met het ontwerpen van deze impressionante toegangspoort. Het gedicht Divina Commedia van Danta vormde het iconografische thema, hierbij zou de kunstenaar zich op één specifiek gedeelte van het gedicht focussen, De Hel. Bijgevolg werden de deuren The Gates of Hell genoemd. 

In het midden van de poort plaatste Rodin een naakte, zittende figuur en benoemde deze als The Poet. Hierdoor zouden veel kunsthistorici hem gaan benomen als Dante. Anderen vonden het beeld echter te groot en gespierd, wat in contrast staat met typische beelden die de poeet slank en lenig voorstellen. Later, in 1903, werd het een op zichzelf staand beeld en kreeg het de naam The Thinker. Hierdoor kende de sculptuur geen enkel verband meer met Dante en weerspiegelde het eigenlijk een gewone, werkende man die klaar was om te handelen (= act). In tegenstelling tot de originele sculptuur van The Gates of Hell kreeg het beeld een enorme kracht door zijn grootte. Doorheen de jaren wordt de sculptuur dan ook een symbool van het menselijk bestaan gezien het de gehele menselijke identiteit lijkt weer te geven. 

Erg vergelijkbaar is het standbeeld van Lorenzo de Medici dat Michelangelo tussen 1520 en 1534 vervaardigde. Ook dit kunstwerk bevatte de naam The Thinker (Il Penseroso) en vormde het centrale beeld van de tombe van Lorenzo de Medici. Ook hij wordt al zittend voorgesteld, verzonken in zijn gedachten. Rodin gaf zijn beeld The Thinker nagenoeg dezelfde houding, maar ontdeed hem van zijn kledij. 

Ook andere fragementen van The Gates of Hell werden later door Rodin vergroot en kende hierdoor veel succes. Denk bijvoorbeeld aan The Kiss en Ugolino and his children. Deze werken kenden tevens hun basis in het ontwerp voor het museum.

 

Bibliografie 

Butler, Ruth, Glover Lindsay, Suzanne, Luchs, Alison, Lewis, Douglas, J. Mills, Cynthia & Weidman, Jeffrey, European Sculpture of the Nineteenth Century, New York-Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 321-322.

Goedkoop, Jan, Raassen-Kruimel, Emke & Verboeket, Karin, Auguste Rodin, de Denker. Singer Museum Laren, Zwolle: Waanders, 1997. 

ZELAZKO, Alicja, ‘The Thinker’, in: Encyclopaedia Britannica, 2018, geraadpleegd op 21 maart 2019, https://www.britannica.com/print/article/450280.

The National Gallery of Victoria, “Two Insights into Auguste Rodin’s The Thinker”, in: NGV (online), 2019. https://www.ngv.vic.gov.au/essay/two-insights-into-auguste-rodins-the- thinker/ (7 maart 2019). 

HYPERCOMMENTS! :